Преживейте една истинска почивка в полите на Стара Планина!

Красотата на Рибарица – природният резерват Царичина

A + | A -

Резерватът Царичина е третият по големина в национален парк Централен Балкан. Територията на резервата обхваща водосбора на Болованджика, а на север достига до село Рибарица благодарение на което съхранява горски и субалпийски екосистеми. Оттам извират и двете големи реки: Заводна и Стара Рибарица.

Името на резервата идва от наименованието на благоуханното цвете омайниче, което е силно разпространено и се използва в района на село Рибарица за природно лечение. На територията на резервата се намира единственото находище на бяла мура в средна Стара планина,което е и най-северното находище в света. Доминиращи видове в растителната покривка са черната боровинка и обикновената светлика.Двадесет и три от растенията, които се срещат в местността на село Рибарица са в Червената книга на Република България. Някои от тях са витошкото лале, нарцисоцветната съсънка, самодивското лале,балканската фитеума,старопланинската теменуга,панчичевата пищялка,кернеровата метличина и др. Защитени от Закона за биологичното разнообразие са единадесет вида – нарцисовидна съсънка, обикновена кандилка, европейски планински божур, старопланинска теменуга, благаево бясно дърво, алпийска роза, мечо грозде, хоботниче, румелийско подрумиче, кернерова метличина и кокичето.

Животинския свят също е много разнообразен, благодарение на териториалното разположение на село Рибарица. Срещат се шестдесет и два вида птици, между които пойните са дроздовете и чинките, както и грабливи птици – ястреби и соколи. В резервата има различни видове бозайници: кафява мечка, вълк, дива свиня, благороден елен, сърна, златка и видра.Царичина е и убежище за седемте уникални вида сови,характерни единствено за българските планини.

Село Рибарица е притегателен център не само заради прекрасната, пленяваща и разнообразна флора и фауна, но и заради невероятните си жители, които с любезното си отношение предразполагат почиващите към пълен релакс и хармония , така жадуван от повечето хора. Прекрасният климат допълнително допринася за положителните емоции, които ни карат всяка година да се връщаме пак и пак към едно от най-красивите кътчета на България – село Рибарица.